Stichting O2


Beleidsplan stichting  O2

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting O2. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van gelden.Profiel van de Stichting (Statuten stichting O2 )

Stichting O₂ ondersteunt projecten in zowel Nederland als in Europa op het gebied van ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. De stichting biedt beleidsmatige ondersteuning en stelt financiële middelen beschikbaar en maakt het in landen waar de gezondheidszorg minder ontwikkeld is mogelijk voorzieningen in stand te houden.


Stichting O₂ ondersteunt Janka Tanya in Hongarije. De doelstelling van Janka Tanya is het bieden van dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Veelal hebben deze mensen een autisme spectrum stoornis. Verdere informatie is te vinden op www.janka-tanya.eu

Stichting O₂ is opgericht en notarieel geregistreerd in 2011.


Giften aan Stichting O₂ worden direct en zonder tussenkomst van derden beschikbaar gesteld aan Janka Tanya. Stichting O2 heeft directe lijnen met Janka Tanya. Onder het kopje activiteiten is te lezen waar Stichting O₂ zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Ook op de website van Janka Tanya is veel informatie te vinden.


Doelstelling

Stichting O2 stelt zich ten doel het bevorderen van de ontwikkeling  en ontplooiing van mensen met een beperking zowel in Nederland als in Europa door middel van financiering en/of kennisoverdracht en al hetgeen daartoe in de ruimste zin van het woord verband houdt en/of daartoe dienstig kan zijn. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt geen winst te maken. De naam van de Stichting is een knipoog naar de scheikundige formule van zuurstof O2 een belangrijk element in het leven van mensen.


Werving van fondsen

Stichting O₂ heeft een grote groep van donateurs die Janka Tanya een warm hart toedragen. Sommige donaties zijn geoormerkt voor specifieke activiteiten of middelen. Jaarlijks worden er benefietactiviteiten georganiseerd.


Beheer van financiën

De fondsen van Stichting O2 zijn bescheiden en worden beheerd door Stichting O2. De stichting beheert

IBAN: NL57ABNA0442001762  (ABNAMRO op naam van Stichting O2 te Zwolle)

Alle financiële middelen worden aangewend ten behoeve van de exploitatie van Janka Tanya in Hongarije. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie, inschrijving Kamer van Koophandel, beheer website etc. Het bestuur van Stichting O₂ ontvangt geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van Stichting O₂.


Besteding van de gelden

De besteding van de gelden gebeurt in overleg met Janka Tanya. De financiële ondersteuning van Janka Tanya bestaat voornamelijk uit het beschikbaar stellen van geld om de exploitatie van Janka Tanya sluitend te krijgen. Jaarlijks wordt de bijdrage van Stichting O₂ kleiner omdat de verdiensten van Janka Tanya uit de verkoop van groenten, gemaakte producten en werkzaamheden ten behoeve van derden toeneemt. Op deze manier kan het geld van Stichting O₂ ingezet worden voor niet door de overheid gesubsidieerde activiteiten en middelen. Zie verder de financiële jaarverslagen op deze site.Rechtsvorm

O2 is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52964124. Het adres van Stichting O2 is: Weegbree 2, 9302 AS Roden.


Het bestuur bestaat uit leden die deskundig zijn op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en leden die deskundig zijn op financieel en boekhoudkundig gebied.

Het voorzitterschap is in handen van de heer C. A. van  der Pol, de secretaris is mevrouw B. L. Bijma, de penningmeester is de heer G.J. Korterink

.Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat.