Stichting O2

 

Support for care

 

Beleidsplan stichting O2

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting O2. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van gelden.

 

 

Profiel van de Stichting (Statuten stichting O2 )

Stichting O2 ondersteunt projecten in zowel Nederland als Europa op het gebied van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. De stichting biedt beleidsmatige ondersteuning en stelt financiële middelen beschikbaar en maakt het in landen waar de gezondheidszorg minder ontwikkeld is mogelijk voorzieningen in stand te houden.

 

Op dit moment ondersteunt Stichting O2 Janka Tanya in Hongarije. De doelstellingen van Janka Tanya is het bieden van dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Veelal hebben deze

mensen ook een autisme spectrum stoornis. Janka Tanya is inmiddels formeel opgericht in Hongarije. Verdere informatie is te vinden op www.janka-tanya.eu

 

Stichting O2 werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2011. Aanleiding was de vraag van Janka Tanya om hen beleidsmatig en financieel te ondersteunen.

 

Giften via Stichting O2 bereiken direct en zonder tussenkomst van derden hun doel.

De organisatie is klein en slagvaardig en heeft directe lijnen met de te ondersteunen organisaties zoals Janka Tanya. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. Ook de website van Janka Tanya geeft veel actuele informatie.

 

Doelstelling

Stichting O2 stelt zich ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van mensen met een beperking zowel in Nederland als in Europa door middel van financiering en/of kennisoverdracht en al hetgeen daartoe in de ruimste zin van het woord verband houdt en/of daartoe dienstig kan zijn. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt geen winst te maken. De naam van de Stichting is een knipoog naar de scheikundige formule van zuurstof O2 een belangrijk element in het leven van mensen.

 

Het actuele beleid

  • Uitbreiding van het bestuur met twee leden, vergroten slagkracht en uitbreiding van het netwerk.
  • Ondersteunen van Janka Tanya bij het aanvragen van Europese subsidie in Hongarije.
  • Ontwikkelen van website en foldermateriaal.
  • Verwerven van financiële middelen middels acties, sponsorlopen, markten en verkopen van spullen.
  • Het bieden van beleidsondersteuning bij de ontwikkeling van Janka Tanya.

 

Werkzaamheden

  • Het verwerven van een geschikte locatie, waar Janka Tanya haar dagcentrum kan starten. Er is momenteel een pand aangekocht.
  • Samenwerking zoeken met instellingen in Hongarije die mensen begeleiden met een verstandelijke beperking.
  • Aanvragen van Europese subsidie.
  • Contacten leggen met de lokale overheden op het gebied van gebouwen en financiën.
  • Overleg met Hongaarse overheid i.v.m. subsidieaanvraag.

 

Werving van fondsen

De werving van Fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. We onderhouden contacten met donateurs zowel mondeling als middels nieuwsbrieven. Deze donateurs schenken giften bij de jaarlijkse sponsor(loop) activiteiten. Jaarlijks worden er spullen verkocht op de kerstmarkt. Er is een actie uitgezet bij een groot restaurant in Zwolle.

 

Beheer van fondsen

De fondsen van Stichting O2 zijn bescheiden en worden beheerd door Stichting O2. De stichting beheert

IBAN: NL57ABNA0442001762 (ABNAMRO op naam van Stichting O2 te Zwolle)

Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed. Alle financiële middelen worden op dit moment aangewend voor de start van Janka Tanya in Hongarije. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie, inschrijving Kamer van Koophandel, ontwikkelen website, drukken van foldermateriaal en onkostendeclaraties.

 

Voor de uitgave die Stichting O2 doet zijn twee bestuursleden nodig. De penningmeester zet de betaling klaar. Volgens het autorisatieschema bij de bank, zal de autorisatie plaatsvinden door de voorzitter of de secretaris. Penningmeester kan niet autoriseren.

 

Alle bestuursleden storten de verkregen vacatiegelden terug aan Stichting O2.

 

Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in overleg met Janka Tanya. De bestedingen hebben momenteel te maken met oprichtingskosten zoals kosten van een advocaat. (notariële werkzaamheden worden in Hongarije door advocaten gedaan). Verder zijn er maandelijks kleine bedragen nodig voor boekhouding en belasting aangifte, dit is verplicht in Hongarije.

Verder zullen de fondsen aangewend worden voor de koop van inventaris ten behoeve van het dagcentrum Janka Tanya.

Nadat Janka Tanya gestart is, zal het grootste deel van de fondsen aangewend worden voor de exploitatie van gebouwen en aanschaf gereedschappen en materialen.

 

 

Rechtsvorm

O2 is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52964124. Het adres van Stichting O2 is: Weegbree 2, 9302 AS Roden.

 

Het bestuur bestaat uit leden die deskundig zijn op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en leden die deskundig zijn op financieel en boekhoudkundig gebied.

Het voorzitterschap is in handen van de heer C. A. van der Pol, de secretaris is mevrouw B. L. Bijma, de penningmeester is de heer H. J. Schutte.

 

 

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat.